ESTETİK DENT GRUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(ESTETİK DENTAL GROUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ)

Genel Aydınlatma Metni

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz çalışan aday yakını, çalışan yakını, hissedar, tedarikçi, tedarikçi çalışanı/yetkilileri ve ziyaretçiler için hazırlanmıştır.
Estetik Dent Grup Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.
I- Veri Sorumlusu
Şirket, www.estetikdentalgroup.com web sitesi ile 19 Mayıs Mah.Mehpare Sok.No:19/A Kadıköy /İSTANBUL TÜRKİYE adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim ve özlük verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz;
 Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçları dâhilinde işlenecektir.

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; çalışanlar için iş akdi ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla muhasebe bürosu tedarikçimiz ile; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetleri, görevlendirme süreçleri, eğitim faaliyetleri ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla OSGB firması tedarikçimiz ile paylaşılacaktır.
IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon görüşmesi, yüzyüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alanlarda bulunan kamera kayıt sistemi ve email iletimi aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız.

Haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;
a-)” 19 Mayıs Mah. Mehpare Sok. No:19/A Kadıköy /İSTANBUL TÜRKİYE” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,
b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,
c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@estetikdentalgroup.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Hakkımızda

2021 yılında açılan Estetik Dental Group Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz 170 m2’lik bir alana yerleşmiştir, idari alt kat ile birlikte toplamda iki katlıdır ve içerisinde üç adet tedavi odası bulunmaktadır.

Polikliniğimiz multidisipliner çalışma anlayışını benimsemiş, kendini sürekli geliştiren, vizyon sahibi, teknolojiyi takip eden, nitelikli bir uzman kadrosuna sahiptir.

Sosyal Medya

Sosyal Medya’da Estetik Dental Group sayfamızı ziyaret edin ve bizimle bağlantı kurun. Güncel gelişmeler için hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

Copyright 2021 Estetik Dental Group.

Copyright 2021 Estetik Dental Group – Tüm Hakları Saklıdır.

Estetik Dental Group Web Sitesi, içeriği ve uygulamaları, sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbi öneri verme veya herhangi bir hekim-hasta sağlama amacı ile oluşturulmamıştır.

Whatapp
Hemen Ara